Son araştırmalara göre, seçilen kıyafetlerinin, bebeklerin büyümesi, gelişimi ve psikolojisi üzerinde önemli etkileri olduğu yönündedir. Bebek giyimleri, rahat, düzenli giyinen bir çocuğun kendine güveni, hoş ve her şeyden önce ergonomik olarak artıyor ve tüm bunlar …

Okumaya Devam Et..

--

--

Haknurbebe.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store